Gizlilik Politikamız

Veri güvenliğinizi önemsiyoruz

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

RENK PLASTİK GRANÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından işbu aydınlatma metnini sizleri bilgilendirmek adına sunarız.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilci

RENK PLASTİK GRANÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak her türlü kişisel verilerinizi (Ad ve soyad, telefon numaranız, posta ve/veya e-posta adresiniz, fatura bilgileriniz dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimliğinizi açığa çıkartan tüm bilgiler (‘kişisel bilgiler’) bu kapsamdadır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde veri sorumlusu sıfatı ile toplanacak ve işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi,

• Müşterilerimize karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Size istediğiniz ürünleri ve hizmetleri bildirmek ve sunmak,

• Faturaların işlenmesi,

• Geri bildirimlerin gönderilmesi, sizinle genel amaçlı olarak iletişimde bulunmak, sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek,

• Ürünlerimize, hizmetlerimize, internet sitemize olan talebi değerlendirmek ve iyileştirmek,

• Müşteri ilişkileri süreçlerini yönetmek,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin düzenlenmesi,

• Uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak,

• Pazarlama ve/veya analiz çalışmasını yürütmek,

• Reklam çalışmaları yapmak, siber güvenliği sağlamak, her türlü şirket güvenliğini sağlamak, iç denetim soruşturma ve istihbarat faaliyetlerini yürütmek, amacıyla işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, elektronik posta iletişimleri ve sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

o KVKK madde 5/2(c) hükmünde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK madde 5/2 (ç) hükmünde belirtilen; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK madde 5/2(e) hükmünde belirtilen; uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK m.5/1 hükmünde belirtilen; pazarlama ve reklam amaçlı faaliyetler, açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, KVKK madde 5/2(f) hükmünde belirtilen; hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmaksızın, elde edilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

• Şirketimizin iş ortaklarına,

• Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine;

• Şirketimizin yürütmekte olduğu faaliyete ilişkin olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, şirketimizin ticari iş ve işlemleri ile ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, şirketimizin hizmet almakta olduğu bankalar, finans ve kuruluşları

• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal merciler ile paylaşılabilir.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

1. “Ortaköy Mah. Yeldeğirmeni Cad. No:11/1 Silivri/İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden,

2. Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

3. renkplastikgranul@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

4. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@renkgranul.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak RENK PLASTİK GRANÜL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.